ஆர்.பி. லெயிஸீக்: Hasenhüttl ringt nach Ekel-Geste von Augsburgs Baier um Fassung – காணொளி

20. செப்டம்பர் 2017 presseagent 0

இந்த வீடியோ மதிப்பீடு நன்றி மதிப்பிடுக! 0 ');$(“#வீடியோபிளேயரை # ஓடு ஸ்லைடர்”).நீக்க();TFT.Ext.FOL.video.prepareViewportAndPlayer( 800,450,அகலம்,உயரம்,”#நிகழ்பட ஓட்டி”,”#socialicons_sticky”,bNoResize);};TFT.Ext.FOL.video.onPlaying = செயல்பாடு() {என்றால் ( Bresizeaftrprerol ) {TFT.Ext.FOL.video.prepareViewportAndPlayer( 800,450,அகலம்,உயரம்,”#நிகழ்பட ஓட்டி”,”#socialicons_sticky”,தவறான,தவறான);}TFT.Ext.FOL.video.OnAdVideoComplete();};TFT.Ext.FOL.video.onEnded = செயல்பாடு() {$(“#நிகழ்பட ஓட்டி”).உயிருள்ள({“அகலம்”:அகலம்,”உயரம்”:உயரம்,”விளிம்பு இடது”:0},செயல்பாடு(){TFT.Ext.FOL.video.preparePostPage();});};TFT.Ext.FOL.video.fcIntervalSeconds […]