ഇല്ല ചിത്രം

Schweißgeruch soll Mücken auf Kühe locken

20. സെപ്റ്റംബർ 2017 presseagent 0

Moskitos, die Malaria übertragen, zieht der Geruch menschlichen Schweißstoffes an. Deswegen entwickelten Wissenschaftler in Kalifornien einen Impfstoff, der Kühe nach Menschenschweiß riechen lässt, ലേക്ക് […]

RB Leipzig: Hasenhüttl ringt nach Ekel-Geste von Augsburgs Baier um Fassung – വീഡിയോ

20. സെപ്റ്റംബർ 2017 presseagent 0

റേറ്റ് ഈ വീഡിയോ റേറ്റിംഗ് നന്ദി! 0 ');$(“#ബൈട്രേറ്റ് # ടൈൽ-സ്ലൈഡർ”).നീക്കം();TFT.Ext.FOL.video.prepareViewportAndPlayer( 800,450,വീതി,പൊക്കം,”#ബൈട്രേറ്റ്”,”#socialicons_sticky”,bNoResize);};TFT.Ext.FOL.video.onPlaying = ചടങ്ങിൽ() {എങ്കില് ( Bresizeaftrprerol ) {TFT.Ext.FOL.video.prepareViewportAndPlayer( 800,450,വീതി,പൊക്കം,”#ബൈട്രേറ്റ്”,”#socialicons_sticky”,തെറ്റായ,തെറ്റായ);}TFT.Ext.FOL.video.OnAdVideoComplete();};TFT.Ext.FOL.video.onEnded = ചടങ്ങിൽ() {$(“#ബൈട്രേറ്റ്”).ജീവിപ്പിക്കുക({“വീതി”:വീതി,”പൊക്കം”:പൊക്കം,”അരികുകൾ-ഇടത്”:0},ചടങ്ങിൽ(){TFT.Ext.FOL.video.preparePostPage();});};TFT.Ext.FOL.video.fcIntervalSeconds […]